Økonomi

Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo er en selvstendig forening både økonomisk og juridisk, og en ideell organisasjon registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret (org.nr. 979 961 057).

Som i de aller fleste andre kristne organisasjoner, er vår menighet finansiert ved gaver og drevet av frivillige.

Hva den enkelte bidrar med varierer, og er avhengig av hva de selv ønsker å gi. 

BKM Oslo og Follo er den største lokalmenigheten av BCC i Norge med cirka 1.400 medlemmer. Nivået på menighetens kostnader blir vedtatt på årsmøtet gjennom en vanlig demokratisk prosess, der medlemmene selv avgjør og stemmer over budsjett og prioriteringer. Alle bidrag er frivillige, og de som vil setter opp mål for hva de eventuelt ønsker å bidra med.

Lokale driftskostnader

BKM Oslo og Follo har beregnet driftskostnader på cirka kr. 2.500 per familie per måned. Dette skal dekke leie av lokaler og andre ordinære driftskostnader for en menighet som samles til kirkelige aktiviteter flere ganger i uken. 

I BKM Oslo og Follo gis det mulighet for alle voksne som ønsker det å bidra med gaver til menighetens drift. Det er likevel ikke slik at dette er obligatorisk. Det koster ingenting å delta på menighetens kirkelige virksomhet. 

Gaver til misjon

Selv om den ukentlige aktiviteten foregår i lokalmenigheten, så har BCC sentralt en omfattende misjonsvirksomhet. Dette omfatter TV-sendinger, misjonsprosjekter og arrangementer. En andel av gavene velger BKM Oslo og Follo derfor å gi videre til BCC, til misjonsformål via den såkalte Davids Søyle. Dette utgjør i snitt omtrent kr. 1.000 per familie, og er en bærebjelke som sikrer kontinuitet i BCCs omfattende misjonsvirksomhet.

Betaling for aktiviteter

I tillegg til den ordinære menighetsvirksomheten med søndagsmøte, ungdomsmøte og søndagsskole, arrangeres det fester, julebord, turer og flere andre aktiviteter. Disse arrangeres vanligvis til kostpris, og de som ønsker å delta betaler selv for det. Dette er for å ikke belaste fellesskapet med kostnader for aktiviteter som den enkelte selv velger å delta på.

Dugnad og innsamlinger

BKM Oslo og Follo har i flere år hatt en aksjon for å samle inn penger til eget byggefond, for å kunne tilpasse fasilitetene til det stadig økende antall medlemmer. I de senere årene har arbeidet med tilrettelegging av dugnader vært viktig for å bidra til å nå våre felles målsetninger. Visjonen har hele tiden vært: «Alle vil bli gitt anledning til å være med». Med denne visjonen klart for seg har alle som har ønsket det kunne bidra enten med dugnadsinnsats eller med gaver.