Hva koster det å være medlem?

Vi opplever fra tid til annen at det stilles spørsmål rundt vår økonomi. Vi ser derfor behovet for en klargjøring rundt disse spørsmålene. Hva koster det egentlig å være medlem og hvor tar pengene veien? 

Vi er stolte av vår virksomhet og forteller gjerne om økonomien i foreningen vår. All vår virksomhet er innenfor gjeldende lover og regler, og vi bruker store ressurser på å sikre nettopp det. 

Vi ønsker åpenhet rundt vår økonomi og måten vi forvalter våre penger på. For en organisasjon som er avhengig av økonomiske bidrag fra medlemmene er det sunt av og til å få søkelyset på forvaltningen av midlene. Våre årsrapporter og regnskaper har blitt publisert offentlig siden 2012. Vi inviterer alle til å gjøre seg kjent med disse som ligger her på nettsiden: Årsrapporter.

Ettersom vi opplever at det stilles spørsmål rundt graden av åpenhet rundt disse temaene forteller vi gjerne fakta om hvordan vi har det hos oss i BKM Oslo og Follo. 

Hvem bestemmer hvor mye den enkelte skal gi?

BKM Oslo og Follo er den største lokalmenigheten av BCC i Norge med cirka 1.400 medlemmer. Nivået på menighetens kostnader blir vedtatt på årsmøtet gjennom en vanlig demokratisk prosess, der medlemmene selv avgjør og stemmer over budsjett og prioriteringer. Alle bidrag er frivillige, og de som vil setter opp mål for hva de eventuelt ønsker å bidra med.

Les også: Årsmøte

Hva koster det egentlig å være medlem?

Som i de aller fleste andre kristne organisasjoner, er vår menighet finansiert ved gaver og drevet av frivillige. Hva den enkelte bidrar med varierer, og er avhengig av hva de selv ønsker. 

Når en diskuterer økonomi i lokalmenigheten, er det to faktorer som vi må forstå som bakgrunn: 

  1. Gaver til lokal menighetsdrift, misjon og fond
  2. Betaling for aktiviteter

1) Gaver til lokal menighetsdrift, misjon og fond

Her følger statistikk for hva medlemmene over 18 år har bidratt med i gaver i 2018..

  • Gaver mottatt gjennomsnittlig per måned i 2018: kr 1 314 114 
  • Antall medlemmer over 18 år: 868
  • Gjennomsnittlig bidrag per medlem: kr 1514,- per måned

Statistikken under viser hvor mye medlemmene ga gjennomsnittlig hver måned i 2018.

Antall personer/ektepar som har gitt pengegaver i ulike størrelser 

Gaver til lokal menighetsdrift

BKM Oslo og Follo har beregnet driftskostnader på cirka kr. 2.500 per familie per måned. Dette skal dekke leie av lokaler og andre ordinære driftskostnader for en menighet som samles til kirkelige aktiviteter flere ganger i uken. 

I BKM Oslo og Follo gis det mulighet for alle voksne som ønsker det å bidra med gaver til menighetens drift. Det er likevel ikke slik at dette er obligatorisk, det er fullt mulig å delta på menighetens kirkelige virksomhet uten å bidra med gaver.

Rundt 200 av personene eller familiene i statistikken over bidrar med mellom 0-200 kr. per måned, men de fleste medlemmene føler et ansvar for å bidra med en større andel av driftskostnadene.

Gaver til misjon og fond

Selv om den ukentlige aktiviteten foregår i lokalmenigheten, så har BCC sentralt en omfattende misjonsvirksomhet. Dette omfatter TV-sendinger, misjonsprosjekter og arrangementer. Derfor velger mange medlemmer å gi gaver som er spesifisert til misjonsmål via den såkalte Davids Søyle, som BKM Oslo og Follo gir videre til BCC. Dette utgjør i snitt omtrent kr. 1.000 per familie, og er en bærebjelke som sikrer kontinuitet i BCCs omfattende misjonsvirksomhet. 

Les mer om «Davids søyle» her: Hvordan finansierer BCC sin misjonsvirksomhet?

Lokalmenigheten i Oslo og Follo har i flere år hatt aksjon for å samle inn penger til eget byggefond, for å kunne tilpasse fasilitetene til det stadig økende antall medlemmer. Gaver fra medlemmene omfatter også dette. 

2) Betaling for aktiviteter

I tillegg til den ordinære menighetsvirksomheten med søndagsmøte, ungdomsmøte og søndagsskole, arrangeres det fester, julebord, turer og flere andre aktiviteter. Disse arrangeres vanligvis til kostpris, og de som ønsker å delta betaler selv for det. Dette er for å ikke belaste fellesskapet med kostnader for aktiviteter som den enkelte selv velger å delta på. 

Trygg fremtid i møte

Som en organisasjon i bevegelse arbeider vi kontinuerlig med å forbedre våre prosesser i å forvalte foreningens midler etter formålet. Vi setter god informasjonsflyt og åpenhet høyt på agendaen og er noe vi skal bli bedre på – til det beste for vår stadig økende medlemsmasse. Med en sunn og god økonomi går vi fremtiden trygt i møte!