Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo er en ideell forening med kristent formål. Grunnlaget for all aktivitet i regi av foreningen er derfor at medlemmene skal bli inspirert til å leve et aktivt kristenliv. Vi opplever at medlemmene verdsetter og prioriterer denne delen av livet, hvor man finner tilhørighet gjennom felles tro. Aktivitetsnivået i BKM Oslo Follo er høyt, og medlemsantallet øker jevnt. Ved utgangen av 2019 hadde foreningen 1372 medlemmer. Rundt 50% av disse er under 25 år og rundt 35% under 18 år.

På grunn av veksten i medlemsantallet har vi i de senere år opplevd økende plassmangel på vårt samlingssted på Ryen. I 2019 har vi fått på plass en leieavtale med Gjersjøen Golfklubb. Dette er av stor betydning spesielt for den yngre aldersgruppen. På Gjersjøen arrangeres det nå ungdomsmøter og andre samlinger hvor uteområdene er spesielt godt tilrettelagt for barn og unge.

Foreningens unge gjennomsnittsalder gjenspeiles i menighetens aktiviteter. Vi arbeider målbevisst for at barn og ungdom skal ha et godt og allsidig fritidstilbud i trygge, kristne rammer. Mye av barne- og ungdomsarbeidet organiseres også gjennom samarbeidende foreninger. I 2019 ble det derfor blant annet besluttet å gi en større gave til lokalforeningen av Brunstad Ungdomsklubb, for å støtte det kristne ungdomsarbeidet som foregår der.

Vi opplever at det er offentlig interesse rundt vår virksomhet. I 2019 ble det derfor lansert en ny offentlig webside, bkmoslofollo.no Gjennom denne siden ønsker vi å informere og formidle hva foreningen står for og arbeider med.

Frivillighet representerer bærebjelken i foreningens virksomhet, og alt menighetsarbeid utføres av medlemmene som frivillig innsats. Det er derfor naturlig å rette en stor takk til alle som har bidratt med både slik innsats og gaver i året som har gått. Uten dette vil det ikke være mulig å opprettholde aktivitetsnivået vi har.

Med mange engasjerte medlemmer er det avgjørende at avgjørelser forankres hos disse. Vi har derfor hatt jevnlige medlemsmøter hvor regnskap og budsjett legges frem og stemmes over.  Vi ønsker også å takke forstanderskapet for den personlige betydningen deres arbeid har for medlemmene. Gjennom forkynnelse og omsorg er de en inspirasjon til å leve et kristenliv slik Jesus lærer oss gjennom Bibelen.