Regnskap 2017-11-06T08:01:51+01:00

Årsberetning 2016

Virksomhetens art og hvor den drives

Virksomheten har som formål å fremme kontakt mellom alle menighetens medlemmer i en kristen ånd og tro og gjennom aktiviteter av forskjellig art.Foreningens forsamlingslokale er lokalisert i Oslo kommune.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2016 for Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Utvikling, resultat og stilling

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 2016 og stillingen pr. 31.12.2016. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning ved bedømmelsen av foreningen.
Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo har i 2016 gitt ett betydelige beløp i gave til BCC.

Skattemessige forhold

Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig for sin hovedvirksomhct. Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo er også fritatt for arveavgift på arv og gave i henhold til arveavgiftslovens § 4 og § 46, samt er omfattet av skattelovens § 6-50 gaver til visse frivillige organisasjoner.

Arbeidsmiljø

Det er ingen ansatte i virksomheten. Hele virksomheten er basert på frivillig og ulønnet arbeid. Styret anser arbeidsmiljøet i virksomheten som bra og følger gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet. Medarbeidere og ledere i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av virksornheten.

Likestilling

Styret består av 2 menn og 2 kvinner. Styret har fokus på likestilling ved tildeling av verv og oppgaver i organisasjonen.

Ytre miljø

Etter styrets oppfatning er det ikke forhold ved virksomheten som kan medføre negativ påvirkning på det ytre miljø.Fremtidig utvikling Etter styrets oppfatning har Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo en god utvikling i henhold til nedfelte vedtekter og gruppens formål. Styret vil i tiden som kommer sammen med medlemmer legge til rette for at denne virksomheten kan utvikles videre på en sunn og positiv måte.

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADERNote20162015
DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter898 0752 237 704
Gaver og kollekter31 038 73216 932 521
Leieinntekter7351 250470 700
SUM DRIFTSINNTEKTER32 288 05719 640 924
DRIFTSKOSTNADER
Vareforbruk1 785 8101 010 911
Ordinære avskrivninger2596 709547 061
Andre driftskostnader638 529 51116 560 917
SUM DRIFTSKOSTNADER40 912 02918 118 889
DRIFTSRESULTAT-8 623 9721 522 035
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Renteinntekter146 704142 234
Rentekostnader90 05329071
RESULTAT AV FINANSPOSTER56 651113 163
SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT 7-11 381-46 902
ÅRETS (UNDERSKUDD)/OVERSKUDD-8 555 9401 682 100
OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital01 682 100
Overført fra armen egenkapital8 555 9400
-8 555 9401 682 100

Balanse

EiendelerNote20162015
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Bygninger22 293 0002 591 000
Utenomhus2174 000203 000
Driftsløsøre, inventar o.l.21 016 333854 000
Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer81 817 9143 216 699
SUM ANLEGGSMIDLER5 301 2456 864 699
OMLØPSMIDLER
Varer
Varebeholdning2 8562 814
Fordringer
Kundefordringer-9 637656 465
Andre kortsiktige fordringer64 077 9085 913 597
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.32 459 5616 774 748
SUM OMLØPSMIDLER6 530 68813 347 625
SUM EIENDELER11 831 93520 212 324

Egenkaptial og gjeld

 Note20162015
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital6 041 47714 597 417
SUM EGENKAPITAL6 041 47814 597 417
GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt7273 142340 387
Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld277 812294 179
Sum langsiktig gjeld277 812294 179
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig lån4 757 9750
Leverandørgjeld253 241888 999
Betalbar skatt755 86473 584
Annen kortsiktig gjeld172 4234 017 757
SUM GJELD5 790 4575 614 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 831 93520 212 324

Noter til regnskapet 2016

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring av gaver skjer på gavetidspunktet, altså når råderetten til gaven er overført foreningen, eller når gavebeløpet er innbetalt på bank. lnntektsføring av driftsinntekter ellers og leieinntekter skjer når de er opptjent.

Skatt

Brunstad Kristelige Menighet i Oslo og Follo er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig for sin hovedvirksomhet. Foreningen skatter nå kun av tilbakeførte avskrivninger som følge av salg av bygning i 2011 som tidligere inngikk i skattepliktig virksomhet jfr. note 7.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi ibruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering for de enkelte fordringene.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi etter FIFO-prinsippet.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Note 2 Varige driftsmidler

BygningerDriftsløsøre, inventar o.l.UtenomhusTotalt
Anskaffelseskost 01.0110 614 4192 329 775377 01613 321 210
Tilgang44 410337 6310432 041
Avgang0900
Anskaffelseskost 31.1210 653 3292 717 406377 01613 753 251
Akk. av-/nedskrivninger-8 365 339-1 701 073-203 016-10 269 913
Balanseført verdi 31.122 293 0001 016 333174 0003 483 333
Årets avskrivninger342 410225 29929 000596 709
Avskrivningssats2 %20 %10 %
AvskrivningsplanSaldoLineæreLineære
Økonomisk levetid50 år5 år10 år
Endring i avskrivningsplanNeiNeiNei

Note 3 Bankinnskudd, kontanter o.l

2016 2015
I posten inngår bundne bankinnskudd med følgende beløp:00
Sum00

Note 4 Egenkapital

Annen egenkapitalSum egenkapital
Pr. 31.12.201514 597 41714 597 417
Årets resultat-8 555 940-8 555 940
Sum6 041 478 6 041 478

Note 5 Gjeld, pantstillelser og garantier m.v.

20162015
Gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år00
Gjeld som er sikret ved pant o.l.:
Pantelån00
Sum00
Balanseført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for denne gjeld:
Bygninger, tomter00
Sum00

Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Foreningen har ingen ansatte og dermed ikke lønn

OTP

Da foreningen ikke har ansatte, har det heller ikke vært nødvendig å tegne lovpålagt tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2016 utgjør kr 71 370,- eksl.mva.

Revisjon45 000
Teknisk regnskapsbistand14 000
Andre tjenester12 370
Sum71 370

Note 7 Skatter

Årets skattekostnad fremkommer slik i resultatregnskapet:

Betalbar skatt på årets skattepliktige inntekt55 864
Endring utsatt skatt-67 245
Skattkostnad i resultatregnskapet-11 381

Årets skattekostnad fremkommer slik i balansen:

Utsatt skatt pr 31.12273 142
Årets betalbare skatt55 864
Sum skatt pr 31.12329 006

Note 8 Andre langsiktig fordringer

20162015
Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt1 817 9143 216 699
Sum1 817 9143 216 699