Fra styret 2017-09-11T12:16:43+02:00

Trivsel og vekst i BKM Oslo og Follo

Sommer på Breivoll

BKM Oslo og Follo er en menighet i vekst og utvikling. Derfor settes det mange ressurser inn på å sikre verdier for fremtiden. Særlig med tanke på den nye generasjonen av barn og ungdom som vokser til. Det er ingen tvil om at vi blir flere og flere, og med de allerede 1200 aktive medlemmene vi har, vil vi trenge et sted med plass og utviklingsmuligheter i fremtiden.

Avtalen på Breivoll gård utløper i 2018, og ved våre samlinger på Ryenstubben 2 begynner det å bli trangt om plassen.

På tross av disse utfordringene, er det fortsatt stort engasjement og oppmøte til møter og arrangementer, og vi opplever en sterk trivselsfaktor når vi kommer sammen.

Frivilligheten

2016 har vært et godt år for frivilligheten i BKM Oslo og Follo. Det har vært stort fokus på innsamlingsaksjonen Golden heart, som i BKM Oslo og Follo har vært en realitet siden 2009.

Mange, både unge og eldre, har vært ivrig med for å bidra. Dette betyr at vi også i 2016 har nådd våre mål, som kort fortalt var å oppnå 50 % av det samlede innsamlingsmålet for perioden frem til 2020. Noe som vi, med stor motivasjon for saken, oppnådde allerede i desember.

Reiseplaner i 2017

På grunn av den enorme innsatsen som den enkelte har gjort nå i flere år, i forhold til innsamlingsaksjonen, ble det besluttet at menigheten skulle ha en felles feiring når vi oppnådde målet på 50 %. Dette skulle være noe helt ekstraordinært som den enkelte ville kunne se tilbake på som avslutningen på en spennende periode.

Det var enighet om, at ikke noe mindre enn en felles menighetstur til USA i juni 2017, var passende! Her ville vi besøke våre vennskapsmenigheter på Østkysten, og holde en skikkelig fest sammen med dem.

Allerede fra høsten 2016 ble derfor alt satt inn på å oppnå målsettingen på 50 %, og i god tro ble arbeidet med å arrangere turen, for de over 800 påmeldte, satt i gang med glede og tro på at turen ville skape samhold og gode minner for den enkelte i fremtiden.

Takk

Styret vil gjerne benytte anledningen til å rette en stor takk til alle de som har bidratt i 2016, ikke bare med gaver og arbeidsinnsats, men også med gode ideer og positivt engasjement. Det merkes at medlemmene i BKM Oslo og Follo er ivrige for saken og har stor giverglede.

Kommentar til regnskapet

Stabil økonomi fra år til år skaper en forutsigbar drift og gir trygghet for medlemmene. Noe som igjen bidrar til tillit til de som står med ansvar for administrasjonen. Det er samtidig et stort og viktig tema for styret å ha gode rutiner for intern kontroll som følges opp tett. Regnskapet skal være gjennomsiktig for medlemmene og dette sikres gjennom årsmøtet, der regnskapet gjennomgås for de som er interesserte. Se regnskapet her.

 

Styret i BKM Oslo og Follo – Fra venstre: Rakel Egeland-Monfort, Dagfinn Lindberg, Øystein Haukelidsæter og Reidun Olsen.